خانه ⁄ دارای تندیس قیچی طلا و تندیس عروس

دارای تندیس قیچی طلا و تندیس عروس